Filosofie školy

Filosofie naší mateřské školy se promítá do všech činností, které se vzájemně  prolínají a ovlivňují zdravý vývoj dítěte.

Program školy se bude přibližovat potřebám dítěte, tak aby  přirozeně postupovalo až k bodu nabytí kompetencí (dovedností), které mu umožní vykročit do další etapy jeho života, kterou je vstup na základní školu.

Vztah pedagoga, rodiny a dítěte bude založen na partnerském vztahu.

Pedagog bude vnímat dítě jako jedinečnou individualitu a stane se mu vstřícným a motivujícím partnerem.

V mateřské škole budou pro mladší děti třídy věkově smíšené – heterogenní, neboť nám půjde o vytvoření přirozeného sociálního prostředí, kde si děti budou navzájem pomáhat. Povinné předškolní vzdělávání děti budou plnit v homogeních třídách, kde bude kladen důraz na získávání vědomostí a dovedností potřebných k plynulému vstupu základního vzdělávání.  Děti zažijí všechny fáze vývoje od nejmladšího, kterému je třeba pomáhat, až po nejstaršího, který pomáhá.

Budeme respektovat potřeby sourozenců, či kamarádských vztahů při dělení do jednotlivých tříd.

Bude vybudován prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, kde mohou získat pozitivní vztahy ke zdravým vrstevníkům a přijímat podněty ke zlepšení jejich stavu. Kontakt  dětí se SVP a dětí zdravých je důležitý a prospěšný pro obě skupiny.

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software