Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2014/2015

Ředitelka Mateřské školy Líbeznice, okres Praha – východ, se sídlem Měšická 318, 250 65 Líbeznice  stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

I.

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty pouze děti zdravotně způsobilé, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, nebo mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci na základě ustanovení § 50 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

II.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií v tomto pořadí:

  1. v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude přednostně přijato dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým pobytem* v obci Líbeznice
  2. trvalý pobyt* dítěte, zákonných zástupců nebo osoby, do jejíž péče je dítě svěřeno v obci Líbeznice
  3. věk dítěte s upřednostněním starších dětí (rozhoduje datum narození dítěte) z důvodu vzrůstající potřeby předškolního vzdělávání se zvyšujícím se věkem dítěte

* U dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí místo pobytu hlášeno na území obce Líbeznice. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona.

III.

V případě shodnosti posuzovaných kritérií (shodné datum narození) bude zohledněna individuální situace dítěte – dítě se specifickými vzdělávacími potřebami, mateřskou školu navštěvuje sourozenec dítěte apod.

 

Tato kritéria nabývají platnosti dnem 1.1.2014

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software