Zápis dětí pro školní rok 2019/2020

Zápis dětí pro školní rok 2019/2020

Výdej přihlášek:   06. května 2019 (pondělí) od 09:00 do 16:00 hod. v budově Bezinka

Příjem vyplněných přihlášek:  13. května 2019 (pondělí) a 14. května 2019 (úterý) od 14:00

                                                 do 16:00 hod. v budově Bezinka                                                    

V termínu výdeje přihlášek bude zároveň probíhat den otevřených dveří ve stejný čas.

 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky.

Do mateřské školy přijímáme zpravidla dítě, které dosáhlo tří let věku, podrobilo se stanovenému pravidelnému očkování, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Dítě je do mateřské školy přijímáno na základě žádosti rodiče (zákonného zástupce), o přijetí rozhodne ředitelka školy. Formulář žádosti rodiče dostanou ve stanoveném termínu v mateřské škole. Po ukončení zápisu obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí - nepřijetí dítěte do MŠ.

Ředitelka mateřské školy Líbeznice, okres Praha - východ stanovila kritéria (k dispozici při vydávání přihlášek), podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení č. 165. 2 písm. b) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Děti jsou přijímány podle kritérií, nezáleží na čase, ve kterém se k zápisu dostaví.

 

 

 

Copyright © Mateřská škola Líbeznice. Všechna práva vyhrazena.Macron Software